Προστασία σκυροδέματος

Συντήρηση και προστασία επιφανειών σκυροδέματος

Όταν είναι πρόσφατα κατασκευασμένο, το σκυρόδεμα είναι ένα υλικό ανθεκτικό και με εξαίρετες ιδιότητες που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σχεδόν όλες τις κατασκευές.

Όμως, κατασκευαστικά λάθη και συγκεκριμένα προβλήματα του σκυροδέματος μπορούν να δημιουργήσουν ρωγμές, εμφάνιση αλάτων και λοιπές καταστροφές.

Οι καιρικές επίσης συνθήκες μπορούν να επιδεινώσουν αυτά τα προβλήματα.

Τα συστήματα επισκευής και προστασίας σκυροδέματος της StoCretec έχουν πλέον καθιερωθεί στην αγορά σαν τα συστήματα που μπορούν να ξεπερνούν καθολικά τις αιτίες και τα συμπτώματα των προβλημάτων που εμφανίζει το σκυρόδεμα.

Συστήματα που λειτουργούν αρμονικά

Η StoCretec έχει αναπτύξει συστήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε συνολικά σαν κατασκευαστικά συστήματα είτε σαν μεμονωμένα προϊόντα ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου.

Από τις προστατευτικές επικαλύψεις μέχρι και τις πλήρεις επισκευαστηκές λύσεις, από σφραγιστικά προϊόντα προστασίας μέχρι ενέσιμα υλικά και συστήματα επιδιόρθωσης, η StoCretec έχει προϊόντα για όλες τις προσόψεις με σκυρόδεμα.

Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Copyright © 2020 Sto Hellas - All rights reserved | www.stohellas.gr | Επικοινωνία | www.sto.com

Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Φυλλάδια

Newsletter

Επικοινωνία

www.sto.com

Copyright © 2020 Sto Hellas - All rights reserved