Προστασία και συντήρηση σκυροδέματος

Συντήρηση και προστασία επιφανειών σκυροδέματος

Προστασία και συντήρηση επιφανειών σκυροδέματος

Το σκυρόδεμα δεν παραμένει απρόσβλητο από τις καιρικές συνθήκες, τους ρύπους και την υγρασία. Τα αυξανόμενα δείγματα βλαβών δείχνουν πως οι κατασκευές από σκυρόδεμα απαιτούν ιδιαίτερη προστασία, τόσο σε κτίρια όσο και σε έργα πολιτικού μηχανικού, καθώς πιθανές βλάβες εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια.

Η Sto αντιμετωπίζει την πρόκληση της προστασίας κατασκευών σκυροδέματος, βοηθώντας να παραμείνουν στατικά ασφαλείς, μέσα από υλικά προστασίας και επισκευής. Πάντοτε με σεβασμό
τόσο στην τεχνική και την ποιότητα όσο και στην αισθητική.

Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Copyright © 2022 Sto Hellas - All rights reserved | www.stohellas.gr | Επικοινωνία | www.sto.com

Sto | Χτίζουμε με συνείδηση

Φυλλάδια

Newsletter

Επικοινωνία

www.sto.com

Copyright © 2020 Sto Hellas - All rights reserved